Polityka Ochrony Prywatności i Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES Korzystanie ze strony internetowej https://kukplan.pl/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies. §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://kukplan.pl/. Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter. Administratoratorami strony i danych osobowych są Nadia i Krzysztof Grzybowscy Spółka Cywilna, ul. 11 Listopada 9A/6, 05-270 Marki, NIP: 1251666760, REGON: 369202775, zwany dalej “Administratorem”. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Pry-watności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez: e-mail: hello@kukplan.pl lub pisemnie na adres: Nadia i Krzysztof Grzybowscy Spółka Cywilna, ul. 11 Listopada 9A/6, 05-270 Marki. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie https://kukplan.pl/ i jej podstronach nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim, za wyjątkiem odbiorców wskazanych w treści obowiązku informacyjnego lub w niniejszej polityce prywatności lub gdy wyraźnie wyni-ka to z wyrażonej zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość z aktualną treścią polityki pry-watności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. §2 DEFINICJE „Administrator” – Nadia i Krzysztof Grzybowscy Spółka Cywilna, ul. 11 Listopada 9A/6, 05-270 Marki, NIP: 1251666760, REGON: 369202775. „Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej. „Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem https://kukplan.pl/ “Fanpage” – strona firmowa w portalu Facebook o nazwie KukPlan których administra-torem na platformie Facebook jest Nadia Grzybowska. i/lub osoby przez niego mian-owane do obsługi. „Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie wiado-mości elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydar-zeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Adminis-tratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. §3 DANE OSOBOWE 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator, chyba że w treści niniejszej polityki wskazano wyraźnie inaczej. 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdują-cych się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze. Niektóre dane są wymagane. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości przesłania da-nego formularza i osiągnięcia celu zakładanego przez ten formularz. 3. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjąt-kiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików co-okies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automa-tycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa dome-ny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane au-tomatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach admini-strowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników, ani nie są podejmowane automatyczne decyzje mające wpływ na prawa i wolności Użytkownika. 4. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Stro-ny internetowej https://kukplan.pl/ oraz fanpage KukPlan mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: a) wykonania usługi lub zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie); b) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa); c) udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Admini-stratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); d) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (nie-zbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); f) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podsta-wie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); g) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); h) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnio-ny interes administratora); i) analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automa-tycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analy-tics, Pixel Facebooka— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); j) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach https://kukplan.pl/ — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); k) zarządzanie stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); l) zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Admini-stratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), m) badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), n) w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarzą-dzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Admini-stratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes ad-ministratora), o) w celu wysyłania newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uza-sadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketin-gu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda), p) w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywi-dualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), q) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), r) w celu obsługi fanpage KukPlan na Facebooku i wchodzenia w interakcje z użyt-kownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes admini-stratora). 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu. 6. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru da-nych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki za-wartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi. 7. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żą-dania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Pre-zesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktual-nie obowiązujące przepisy prawa. 8. W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez następujące dane: e-mail: hello@kukplan.pl lub pisemnie na adres: Nadia i Krzysztof Grzybowscy Spółka Cy-wilna ul. 11 Listopada 9A/6 05-270 Marki. 9. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgo-dy pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgo-dy przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach, dane mogę nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny. 10. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do pań-stw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie od-biorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook dane Użytkownika mogą być przekazy-wane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakre-sie ochrony danych osobowych. 11. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realiza-cji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz: a) Przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kon-trahentów i klientów, b) przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do da-nych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa po-datkowego; c) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobo-wych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych; d) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; e) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do da-nych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wyko-rzystania cookies i administrowania Stronami Administratora. f) przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działa-niach), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora we wskazanym czasie, g) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do da-nych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wyko-rzystania cookies i administrowania Stronami Administratora. 12. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, które są wymagane, to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ra-mach formularzy znajdujących się na Stronie. 13. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do za-poznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron. 14. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem. 15. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą staranno-ścią, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązujące-go. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użyt-kowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. 16. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie da-nych osobowych m.in. następującym podmiotom/podwykonawcom: a) UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Litwa – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego b) Toobeeco Sp. z o.o. Biuro rachunkowe, Piłsudskiego 114, 05-260 Mark – w celu wystawienia dokumentów księgowych, c) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail, d) Domena.pl _Agnat Sp. z o.o. ul. Gdańska 119, 85-022 Bydgoszcz – w celu obsługi domeny i serwera pocztowego, e) Linuxpl.com H88 S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polsk – hosting, f) innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi tech-nicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd. 17. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowied-nich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. 18. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspekto-ra Ochrony Danych Osobowych (IODO), gdyż nie ma takiego ustawowego obowiązku i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. 19. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazy-wane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postę-powaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność po-zyskania od Administratora tych danych. 20. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO. W ramach strony internetowej dane Użytkownika mogą być profi-lowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kie-ruje do Użytkownika. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilo-wania, jeśli miałoby ono wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika. §4 FORMULARZE Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony: 1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednich polach swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora musi potwierdzić chęć zapisu. Uz-yskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslet-tera. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką pry-watności. 2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem i na jego wniosek. 3. Formularz rejestracyjny- umożliwia zarejestrowanie i utworzenie konta Użytkownika. 4. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia lub w ra-mach innej podstawy prawnej do udostępnienia danych). 5. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, Face-book powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych. §5 USŁUGA NEWSLETTER 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany zare-jestrować konto Użytkownika poprzez podanie prawdziwych danych wymaganych przez formularz rejestracyjny (imię, nazwisko, e-mail). Następnie Użytkownik w trakcie dokon-ywania zakupów w Sklepie, w ramach uzupełanienia danych zamówienia zgodnie z in-strukcjami wyświetlanymi na stronie, ma możliwość zaznaczenia checkboxa celem zapisu do Newslettera. Brak zaznaczenia chceboxa z wyrażeniem zgody na zapis do Newslettera uniemożliwi wysyłanie Klientowi informacji o nowych postach blogowych, wydarzeniach i ciekawych produktach blogowych. 2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie. 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter. 4. Zapis na usługę Newsletter jest możliwy przy okazji dokonywania zakupów w sklepie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checboxa zapisu na Newsletter lub poprzez wypełnienie innych formularzy wskazujących na możliwość zapisania się do newslettera. 5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator przetwarza adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu newsletter. 8. Zgoda na wysyłanie Newslettera może zostać w każdej chwili wycofana, co spowodu-je zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. 9. Usługa Newsletter będzie świadczona przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 3 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 10. Użytkownik jest uprawniony do przerwania świadczenia usługi Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora i Współadministratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem. 11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator lub Współad-ministrator ustosunkują się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie od-powiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. 12. Świadczenie usługi Newsletter może zostać zaprzestane w przypadku nie wykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na News-letter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób. 13. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.). §6 KOMENTARZE Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez osoby wypowiadające się na profilach Administratora w mediach społecznościowych (Facebook). Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, czy treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron. §7 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE 1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zanie-chań podejmowanych na jej podstawie. 3. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich okre-ślonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, plany żywieniowe). Admini-strator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody. §8 TECHNOLOGIE 1. Administrator stosuje następujące technologie m.in. obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: 1.1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prow-adzenia działań remarketingowych, 1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę, 1.3. Program reklamowy Google Ads i piksel konwerrsji Google Ads– w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych. Administrator nie gromadzi żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Użytkownika. Administra-tor zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika, 1.4. Wtyczki social media – Facebook – Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “lubię to” i polubienia fanpage KukPlan. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook, 2. W celu korzystania ze strony internetowej https://kukplan.pl/ niezbędne jest posi-adanie: 2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet, 2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail, 2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www. §9 POLITYKA PLIKÓW COOKIES 1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona https://kukplan.pl/ korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających. 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej strony. 4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja strona). 5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do Twoich indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd. 6. Pliki podmiotów trzecich jakie wykorzystuję to: • Google Analytics • Facebook Pixel 7. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Pinterest. Admini-strator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców tych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika. 8. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwa-ne są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron interne-towych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików coo-kies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony. 11. Zgoda na cookies. Podczas pierwszego wejścia na stronę: https://kukplan.pl/ musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości strony. Zawsze też, możesz zmi-enić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. 12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki interneto-wej. §10 LOGI SERWERA 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Serwis. 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce in-ternetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowa-nia Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 5. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzy-stającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika Data publikacji Polityki Prywatności: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬10.08.2019 r Data ostatniej aktualizacji: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬10.08.2019 r

Masz pytanie do polityki prywatności?

Skontaktuj się z nami

NAPISZ DO NAS
Scroll Up